W systemie enova365 stworzono katalog 7 typów nieruchomości, którymi możesz zarządzać:

 • Budowla
 • Budynek
 • Działka
 • Instalacja
 • Kondygnacja
 • Lokal
 • Pomieszczenie
 • Parking
 • Miejsce postojowe

Każdy typ obiektu ma przypisane odrębne właściwości, specyficzne dla danego typu. Nieruchomości mogą być ze sobą powiązane oraz grupowane, tworząc strukturę obiektów nieruchomości.

Struktura nieruchomości przedstawia zestawienia wszystkich obiektów i liczników dodanych do systemu. Jeśli obiekty te zostały dodane w relacji hierarchicznej, zostaną one wyświetlane w formie drzewa, odzwierciedlając ich strukturę hierarchiczną. Możliwe jest wiązanie obiektów w relacje nadrzędny-podrzędny z nieograniczoną liczbą zagnieżdżeń. Dodatkowo istnieje opcja dodawania obiektów powiązanych bez określania ich hierarchii względem siebie. W takim przypadku powiązania te nie są widoczne w hierarchicznej strukturze, lecz są prezentowane w prawej części ekranu w oknie „Elementy powiązane

Pola opis dostępne dla typu budynek:

 • Sekcja „Dane budynku”:
 • Przeznaczenie – informacja w jakim celu wykorzystywany jest budynek;
 • Numer KW – numer Księgi Wieczystej budynku;
 • Data KW – data wpisu Księgi Wieczystej;
 • Właściciel – wybierany z listy kontrahentów właściciel budynku;
 • Zarządca – wybierany z listy kontrahentów zarządca budynku;
 • Data budowy – data budowy obiektu;
 • Sekcja „Parametry techniczne”:
 • Pozwolenie na budowę – czy zostało wydane pozwolenie na budowę;
 • ** Nr pozwolenia** – pole staje się aktywne po zaznaczeniu pola Pozwolenie na budowę, pozwala wpisać numer wydanego pozwolenia;
 • Długość – dane dotyczące wielkości budynku;
 • Szerokość – dane dotyczące wielkości budynku;
 • Wysokość – dane dotyczące wielkości budynku;
 • Kubatura – dane dotyczące wielkości budynku;
 • Pow. zabudowy – dane dotyczące powierzchni zabudowy;
 • Pow. użytkowa – dane dotyczące powierzchni użytkowej budynku;
 • Kon. nadziemne – ilość kondygnacji naziemnych;
 • Kon. podziemne – ilość kondygnacji podziemnych;
 • Technologia – użyta do budowy technologia;
 • Wartość – wartość budynku.

Dowiedz się więcej o module nieruchomości enova365